FF. Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

In
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán bán hàng, công nợ phải thu

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép theo dõi chu trình bán hàng từ khâu câp nhật đơn đơn hàng, hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền hàng. Chức năng theo dõi công nợ và các báo cáo chi tiết của chương trình không chỉ giúp cho việc quản lý công nợ của khách hàng dễ dàng hơn mà còn góp phần quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, thúc đẩy việc thu tiền một cách nhanh chóng.

Quản lý thông tin khách hàng

 • Danh mục:
 • Danh mục khách hàng
 • Danh mục phân nhóm khách hàng
 • Không giới hạn khách hàng được quản lý
 • Lưu giữ các thông tin quan trọng của khách hàng: mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ, điều khoản tín dụng, hạn mức tín dụng, tài khoản công nợ…
 • Cho phép phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau: theo vùng địa lý, theo loại hình doanh nghiệp, theo quy mô doanh nghiệp…
 • Cung cấp thông tin về tình hình công nợ hiện thời của khách hàng
 • Theo dõi trạng thái khách hàng tạm dừng giao dịch.

Quản lý thông tin theo hợp đồng

 • Danh mục:
 • Danh mục hợp đồng
 • Danh mục nhóm hợp đồng
 • Danh mục tiến độ thanh toán hợp đồng
 • Không giới hạn số lượng hợp đồng cần quản lý
 • Cho phép khai báo chi tiết những thông tin có liên quan đến hợp đồng như: thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng, giá trị hợp đồng, chi tiết các đợt thanh toán…
 • Cho phép phân nhóm hợp đồng theo những tiêu chí khác nhau: theo thời hạn hợp đồng, theo giá trị hợp đồng…

Quản lý đơn hàng và hóa đơn

 • Cập nhật đơn hàng và hợp đồng
 • Kết nối giữa đơn hàng, hóa đơn, xuất hàng
 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn
 • Ngăn chặn việc cập nhật trùng số hóa đơn
 • In hóa đơn trực tiếp từ chương trình hoặc in trên mẫu hóa đơn in sẵn.

Quản lý công nợ phát sinh trong kỳ

 • Chương trình cho phép theo dõi và quản lý đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp trong kỳ, bao gồm các màn hình nhập liệu chuyên trách sau:
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn dịch vụ
 • Phiếu nhập hàng bán trả lại
 • Hóa đơn dịch vụ trả lại
 • Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán
 • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ
 • Chứng từ bù trừ công nợ
 • Chứng từ phải thu khác.
FF50.Hóa đơn bán hàng

Quản lý công nợ đa dạng và linh hoạt

 • Quản lý công nợ theo từng hóa đơn
 • Quản lý công nợ theo từng hợp đồng
 • Quản lý công nợ theo tuổi nợ (hạn thanh toán)
 • Cho phép bù trừ công nợ giữa 2 khách hàng hoặc nhà cung cấp
 • Thực hiện điều chỉnh công nợ thông qua các bút toán ghi nợ, ghi có
 • Cho phép phân bổ tiền hàng cho các hoá đơn trong trường hợp đồng tiền trên hoá đơn khác với đồng tiền thanh toán
 • Cho phép điều chỉnh công nợ chi tiết cho từng hóa đơn, cho khách hàng hoặc nhiều khách hàng
 • Cho phép đánh giá lại giá trị của các hóa đơn ngoại tệ chưa thanh toán theo tỷ giá thực tế cuối kỳ
 • Tiện ích tất toán hàng loạt cho các hóa đơn.

Quản lý thu tiền hàng

 • Chứng từ thu tiền bán hàng được cập nhật tại phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Việc phân bổ thu tiền cho các hóa đơn bán hàng có thể thực hiện ở phân hệ kế toán vốn bằng tiền hoặc kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Việc phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn có thể thực hiện trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc tự động theo tiêu thức lựa chọn: ngày hóa đơn hoặc hạn thanh toán
 • Cho phép phân bổ tiền nhận thanh toán là các khoản nhận trước hoặc nhận sau
 • Tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ.

Báo cáo bán hàng 

 • Bảng kê hóa đơn bán hàng
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng và dịch vụ
 • Bảng kê hóa đơn của một mặt hàng
 • Bảng kê hóa đơn nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê hóa đơn nhóm theo vụ việc
 • Bảng kê hóa đơn nhóm theo dạng xuất bán
 • Bảng kê hóa đơn của một khách hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, nv bán hàng, mã nx
 • Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo bán hàng theo 3 chỉ tiêu
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán
 • Báo cáo tổng hợp hàng bán.
 • Bảng kê hóa đơn hàng bán bị trả lại
 • Báo cáo tổng hợp hàng bán bị trả lại
 • Báo cáo lợi nhuận theo khách hàng
 • Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng
 • Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng (2)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (1)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (2)
 • Phân tích bán hàng theo thời gian (3)
 • Báo cáo bán hàng theo đvcs
 • Phân tích bán hàng theo thời gian và đvcs.

Báo cáo đơn hàng

 • Bảng kê đơn hàng bán
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng bán
 • Báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện đơn hàng bán
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng bán.

Báo cáo công nợ theo khách hàng

 • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
 • Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả khách hàng)
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Sổ đối chiếu công nợ (lên cho tất cả khách hàng)
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ (lên cho tất cả khách hàng)
 • Hỏi số dư công nợ của một khách hàng
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ
 • Sổ nhật ký thu tiền bán hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản)
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng
 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ theo kh, vv, tiểu khoản và tk đối ứng
 • Tổng hợp số phát sinh theo kh, vv, tiểu khoản và tk đối ứng.

Báo cáo công nợ theo hóa đơn 

 • Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
 • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
 • Báo cáo hóa đơn sắp đến hạn thanh toán.

Báo cáo công nợ hợp đồng 

 • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
 • Sổ chi tiết hợp đồng
 • Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng
 • Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
 • Bảng tổng hợp số dư đầu kỳ của các hợp đồng
 • Bảng tổng hợp số dư cuối kỳ của các hợp đồng
 • Báo cáo tiến độ thanh toán hợp đồng.

Kết nối với các phân hệ khác

 • Nhận số liệu từ phân hệ kế toán vốn bằng tiền liên quan đến thu tiền của khách hàng.
 • Kết nối với phân hệ quản lý hàng tồn kho
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển vào sổ cái.

Từ khóa:,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan