FF. Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

In
Điểm: 4.67/5 (3 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán mua hàng, kế toán công nợ phải trả

Phân hệ kế toán mua hàng công nợ phải trả trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial quản lý hiệu quả việc thanh toán công nợ phải trả, đảm bảo tận dụng tối đa các điều kiện tín dụng mà nhà cung cấp dành cho doanh nghiệp. Tính năng tra cứu linh hoạt và các báo cáo quản trị chi tiết giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh chóng các thông tin về công nợ và ra các quyết định thanh toán hợp lý và có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Quản lý thông tin nhà cung cấp

 • Danh mục:
 • Danh mục nhà cung cấp
 • Danh mục phân nhóm nhà cung cấp.
 • Không giới hạn số lượng nhà cung cấp được quản lý
 • Lưu giữ các thông tin quan trọng về nhà cung cấp như: mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ,…
 • Cho phép phân nhóm nhà cung cấp theo những tiêu chí khác nhau: theo vùng địa lý, theo loại hình doanh nghiệp, theo quy mô doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin về tình trạng công nợ phải trả với nhà cung cấp
 • Cho phép hai báo điều kiện tín dụng, hạn mức tín dụng.

Quản lý mua hàng theo hợp đồng

 • Danh mục:
 • Danh mục hợp đồng
 • Danh mục nhóm hợp đồng
 • Danh mục tiến độ thanh toán hợp đồng.
 • Không giới hạn số lượng hợp đồng cần quản lý
 • Cho phép khai báo chi tiết những thông tin có liên quan đến hợp đồng như: thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng, giá trị hợp đồng, chi tiết các đợt thanh toán,…
 • Cho phép phân nhóm hợp đồng theo những tiêu chí khác nhau: theo thời hạn hợp đồng, theo giá trị hợp đồng…

Quản lý mua hàng

 • Cập nhật đơn hàng, hợp đồng
 • Cho phép cập nhật hóa đơn mua hàng theo nhiều cách:
 • Lập hóa đơn mua hàng trực tiếp
 • Lập từ đơn hàng
 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn.

Quản lý công nợ phát sinh trong kỳ

 • Chương trình cho phép theo dõi và quản lý đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp trong kỳ, bao gồm các màn hình nhập liệu chuyên trách sau:
 • Hoá đơn mua hàng trong nước
 • Hoá đơn mua hàng nhập khẩu
 • Phiếu nhập chi phí mua hàng
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Phiếu nhập mua xuất thẳng
 • Hoá đơn mua dịch vụ
 • Phiếu thanh toán tạm ứng
 • Chứng từ bù trừ công nợ
 • Chứng từ điều chỉnh công nợ
 • Chứng từ phải trả khác.

Quản lý công nợ đa dạng và linh hoạt

 • Quản lý công nợ theo từng hóa đơn
 • Quản lý công nợ theo từng hợp đồng
 • Quản lý công nợ theo tuổi nợ (hạn thanh toán)
 • Cho phép bù trừ công giữa 2 khách hàng hoặc nhà cung cấp
 • Cho phép điều chỉnh công nợ chi tiết cho từng hóa đơn, cho nhà cung cấp, hoặc nhiều nhà cung cấp.
 • Cho phép đánh giá lại giá trị của các hóa đơn ngoại tệ chưa thanh toán theo tỷ giá thực tế cuối kỳ.

Quản lý thanh toán

 • Chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp được cập nhật tại phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Việc phân bổ chi tiền cho các hóa đơn mua hàng có thể thực hiện ở phân hệ kế toán vốn bằng tiền hoặc kế toán công nợ phải trả
 • Việc phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc tự động theo các tiêu thức lựa chọn: theo ngày hóa đơn hoặc hạn thanh toán.
 • Cho phép phân bổ tiền thanh toán là các khoản trả trước hoặc trả sau
 • Tính lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ.
FF50. Báo cáo mua hàng

Báo cáo hàng nhập mua

 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê hóa đơn mua hàng và dịch vụ
 • Bảng kê phiếu nhập của một vật tư
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo vụ việc
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo tài khoản đối ứng
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
 • Bảng kê phiếu nhập chưa có hóa đơn
 • Tổng hợp hàng nhập mua
 • Báo cáo giá trị hàng nhập theo ncc, hợp đồng, mã nx
 • Báo cáo tổng hợp hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp
 • Báo cáo mua hàng theo vật tư.
 • Bảng kê phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Tổng hợp hàng xuất trả lại nhà cung cấp
 • Báo cáo tình trạng phiếu nhu cầu
 • Báo cáo so sánh phiếu nhu cầu và đơn hàng
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng
 • Báo cáo theo dõi đơn hàng
 • Kế hoạch mua hàng.

Báo cáo đơn hàng

 • Bảng kê đơn hàng mua
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng mua
 • Báo cáo so sánh kế hoạch và thực hiện đơn hàng mua
 • Báo cáo tình trạng đơn hàng mua.

Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp

 • Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp
 • Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Sổ đối chiếu công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)
 • Hỏi số dư công nợ của một nhà cung cấp
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ
 • Sổ nhật ký chi trả tiền mua hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ chi tiết của một tài khoản (lên cho tất cả các tài khoản)
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một nhà cung cấp
 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ theo ncc, vv, tiểu khoản và tài khoản đối ứng
 • Tổng hợp số phát sinh theo ncc, vv, tiểu khoản và tài khoản đối ứng.

Báo cáo công nợ theo hóa đơn

 • Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
 • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
 • Báo cáo các hóa đơn sắp đến hạn thanh toán.

Báo cáo công nợ theo hợp đồng

 • Bảng kê chứng từ phát sinh theo hợp đồng
 • Sổ chi tiết hợp đồng
 • Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng
 • Bảng cân đối phát sinh của các hợp đồng
 • Số dư đầu kỳ của các hợp đồng
 • Số dư cuối kỳ của các hợp đồng.
 • Báo cáo tiến độ thanh toán hợp đồng.

FF50. Bảng kê chi trả tiền theo hóa đơn

Từ khóa:,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan