FBO. Phân hệ giá thành sản phẩm

In
Điểm: 5.00/5 (1 phiếu)

Chủ đề: Phần mềm ERP, giải pháp ERP, phần mềm kế toán

Phân hệ giá thành sản phẩm là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin về giá thành sản phẩm. Phân hệ này là công cụ hiệu quả để tính giá thành các sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn). Ngoài ra, với thiết kế mở, chương trình có thể được chỉnh sửa dễ dàng để phù hợp với từng bài toán đặc thù của từng doanh nghiệp.

Thông tin về phân xưởng (công đoạn), sản phẩm, lệnh sản xuất (đơn hàng)
 • Cập nhật thông tin về phân xưởng (công đoạn)
 • Cập nhật thông tin về lệnh sản xuất (đơn hàng)
 • Cập nhật định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm (BOM)
 • Cập nhật định mức/hệ số phân bổ chi phí cho sản phẩm (chi phí tiền lương, khấu hao, điện, nước...)
 • Khai báo vật tư thay thế (nếu có)
 • Khai báo đối tượng nhận phân bổ (chỉ đối với các chi phí có kiểu tập hợp đặc thù)
 • Lập bảng chiết tính giá thành sản phẩm (dự toán giá thành toàn bộ sản phẩm).
Cập nhật số liệu ban đầu và cuối kỳ
 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu (khi bắt đầu sử dụng chương trình)
 • Cập nhật giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí
 • Cập nhật NVL dở dang ban đầu (nếu có)
 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • Cập nhật kiểm kê NVL cuối kỳ cho sản phẩm (nếu có).
Cập nhật chi phí phát sinh trong kỳ
 • Tất cả các chi phí liên quan đến sản phẩm sản xuất được cập nhật trong các phân hệ khác như: phân hệ kế toán tổng hợp (các bút toán phân bổ tiền lương, BHXH...), kế toán tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, CCDC...
Các bước tính giá thành
 • Điều chỉnh giá thành đầu kỳ (nếu có) bao gồm: điều chỉnh số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ, điểu chỉnh giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi phí, điều chỉnh NVL dở dang đầu kỳ
 • Tính giá xuất kho NVL trong kỳ (được xử lý tại phân hệ kế toán hàng tồn kho)
 • Tính số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất, số lượng sản phẩm dở dang qui đổi cuối kỳ
 • Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ: chi phí NVL, nhân công, chi phí chung
 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ theo yếu tố chi phí, theo từng NVL
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm (nếu có)
 • Cập nhật giá thành sản phẩm vào phiếu nhập kho trong kỳ.
Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
 • Thẻ giá thành sản phẩm
 • Báo cáo giá thành chi tiết theo vật tư
 • Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí
 • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm
 • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm theo yếu tố chi phí
 • Báo cáo so sánh NVL thực tế và định mức theo sản phẩm
 • Các bảng tập hợp và phân bổ chi phí trong kỳ
 • Báo cáo chi phí NVL kiểm kê cuối kỳ theo sản phẩm.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Đọc số liệu từ các phân hệ khác và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho (áp giá cho thành phẩm).

Thẻ giá thành sản phẩm

Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất

Từ khóa:,,,,

(Bấm vào từ khóa để xem toàn bộ các bài liên quan.)

Bài liên quan